Van Hirtum Geudens tel : 0032 03 410 12 20
Broechemsesteenweg 291   fax : 0032 03 481 91 70
2560 Nijlen       email : info@vanhirtum.be
   

Van Hirtum - Geudens

Broechemsesteenweg 291

2560 Nijlen

Telefoon 0032 / 3.410.12.20

Fax          0032 / 3.481.91.70

E-mail     info@vanhirtum.be

Openingsuren kantoren/toonzaal

weekdagen : 07u30 - 18.00

zaterdag      : 10u00 - 13u00

Openingsuren magazijnen

ma - do  : 07u30 - 16u15   /   vr : 07u30 - 15u00

zaterdag : gesloten

 

 

BTW-nummer BE.404.059.438

Registratie 02.00.92

Handelsregister Ant. 41.083

RSZ-nummer 26-712327-25

 

 

 

 

 

ING IBAN: BE74 3200 3302 2207
BIC: BBRUBEBB

KBC IBAN: BE66 4154 0215 5143
BIC: KREDBEBB

BNP Paribas Fortis
IBAN: BE94 2300 0045 5314
BIC: GEBABEB

 

 

 

Van Hirtum Geudens NV Online Disclaimer

Geachte bezoeker,

We hebben deze internet voorstelling tot in de puntjes nagezien en we proberen om de site verder te ontwikkelen en te actualiseren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen of mogelijke verouderde informatie.

De website van Van Hirtum Geudens NV is aangepast voor Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator 5.0 of krachtiger versie. 

Auteursrecht

Geen enkel onderdeel van deze internet publicatie/website mag overgenomen worden, onder geen enkele vorm noch door elektronische, mechanische wijze, noch door prints, fotokopies, opnames of gegevensopslag, of herwinningssysteem via geheugen, zonder voorgaande schriftelijke toelating van Van Hirtum Geudens NV, uitgezonderd de bestekteksten in PDF-formaat.

Niettegenstaande al het mogelijke gedaan wordt om de juistheid van de informatie van de website te verzekeren, zijn noch de uitgevers, noch de auteurs, noch hun agenten verantwoordelijk voor fouten of weglatingen.

© Copyright Van Hirtum Geudens NV

Gepubliceerd door :
Van Hirtum Geudens NV
Broechemsesteenweg 291
2560 Nijlen
tel  0032 03 410 12 20
fax 0032 03 481 91 70
info@vanhirtum.be

Gelieve al uw opmerkingen in verband met deze website door te geven aan marketing@vanhirtum.be
Dank bij voorbaat.

 

Alvast bedankt voor het lezen van deze belangrijke opmerkingen. We hopen dat u evenveel plezier beleeft aan deze website, als wij bij de creatie ervan.


Van Hirtum Geudens NV

 

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern


Van Hirtum Geudens nv (verder “VHG” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt VHG uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van VHG op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Van Hirtum Geudens nv, Broechemsesteenweg 291 te 2560 Nijlen, KBO-nr 0404.059.438

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met onze klantendienst (info@vanhirtum.be). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt VHG gegevens?

VHG verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt VHG?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

Hoe verzamelt VHG uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door VHG?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers / leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.
Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

 

Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze klantendienst (info@vanhirtum.be), met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze klantendienst (info@vanhirtum.be).

Indien u het niet eens bent met de manier waarop VHG uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

VHG behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Algemene Voorwaarden

1.       Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en plaatsingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het feit zelf van de bestelling. Van onze algemene voorwaarden zal slechts worden afgeweken mits ons schriftelijk akkoord.

2.          Eventuele fouten of vergissingen op onze opdrachtbevestigingen dienen ons uiterlijk 8 dagen na onze opdrachtbevestiging per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

3.          Aanbiedingen van onze agenten of afgevaardigden verbinden ons slechts na onze schriftelijke orderbevestiging.
4.       De vermelde prijs is deze, van kracht op het ogenblik van het aanbod.  Wij behouden ons het recht voor deze prijs te herzien ingevolge de verhoging van lonen, sociale lasten, materialen, of enige andere maatregel, onafhankeljk van onze wil.  Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling, de leveringstermijn, de plaats en/of de omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen.  Een wijziging van het van toepassing zijnde BTW-tarief of de van toepassing zijnde taksen wordt in meer of in min aan de koper doorgerekend. 
5.          Leveringstermijnen worden steeds bij wijze van loutere inlichting vermeld.  Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op welke schadevergoeding ook of op ontbinding van  de overeenkomst. De goederen reizen op risico van de klant, d.w.z. de levering wordt geacht plaats te hebben bij het vertrek van de goederen uit onze gebouwen, of uit de gebouwen van onze leverancier, indien deze ze in onze naam verstuurt.
6.     KLACHTEN * Klachten aangaande de levering of plaatsing der goederen, de inhoud of opstelling der facturen en aangaande de zichtbare gebreken, dienen ons binen 8 dagen na levering, de plaatsing of de ontvangst van de factuur ( afhankelijk van het feit of het om een klacht aangaande resp. de levering, de plaatsing of de factuur gaat ) per aangetekend schrijven te worden overgemaakt op straffe van verval.
  * In geval van verborgen gebreken zijn wij enkel gehouden tot het herstellen of vervangen van de geleverde of geplaatste, doch gebrekkig bevonden, koopwaar.  De klant ziet er van af de ontbinding van de overeenkomst in te roepen of enige schadevergoeding, onder welke vorm ook ( mindergenot, overlast, ... ) te vorderen.
7.     BETALING

* Betalingen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op de voorzijde van de factuur, ten maatschappelijke zetel, Broechemsesteenweg 291 te Nijlen of op een door ons aangeduide bankrekening.

 

* Facturen of rekeningen welke niet betaald zijn op de gestelde vervaldag, leveren vanaf die datum van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest op, gelijk aan de gerechtelijke intrest welke van kracht is op de vervaldag van de factuur.

 

* Naast en boven deze verwijlintresten zal een forfaitaire schadevergoeding gevorderd worden t.b.v. 10% van de factuurschuld en dit met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2000 EUR.  Voor het eisbaar stellen van deze schadevergoeding is evenmin vereist dat enige ingebrekestelling of aanmaning is verstuurd.

 

* Elke betaalvertraging kan mits voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding geven tot opschorting van de werken/leveringen, of, naar onze keus, ontbinding van het contract.  In dit laatste geval wordt een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen koop- of aannemingssom, of van het resterende gedeelte daarvan, eisbaar.

 

* Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag, vervallen automatisch en zonder voorafgaande verwittiging alle toegestane kortingen of betalingsfaciliteiten.

8.       Zolang de door ons geleverde of geplaatste goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij, dit als uitdrukkelijke afwijking van art. 1585 van het B.W., onze eigendom.
9.          Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller mee met deze derde gehouden voor betaling van de factuur.
10.     Lichte verschillen kunnen zich van levering tot levering voordoen.  Onveranderlijkheid in de tijd wordt niet gewaarborgd.

11.     In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

12.      Partijen erkennen, na kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, dat er een contractueel evenwicht bestaat met betrekking tot de wederzijdse rechten en verplichtingen overeenkomstig de wet van 14.06.1991.  De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden brengen de geldigheid van de overeenkomst en van de andere clausules niet in het gedrang.  De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige clausules te goeder trouw te vervangen door andere, die binnen de grenzen van het mogelijke dezelfde functie vervullen.

 

Geschiedenis

Het succesverhaal van de firma Van Hirtum Geudens start in 1958 wanneer Frans Van Hirtum een kleine schrijnwerkerij overneemt in de gemeente Kessel. Inderdaad, begonnen als traditioneel schrijnwerker, met de productie van houten ramen en deuren, had vader Van Hirtum al van in het begin een open en klare kijk op de evoluties binnen de sector. 

Toen in 1960 de eerste PVC-rolluiklamellen op de markt kwamen, was hij een van de allereersten om op de kar te springen. Dat dit niet zonder risico was, bewijzen enkele reacties van toen: "De vogels eten die rolluiken op" of " De kippen zullen geen eieren meer leggen". Het was dan ook geen gemakkelijke start, maar door de niet aflatende inzet en met de steun van de eerste medewerkers barstte de firma al snel uit haar voegen. Temeer daar het aanbod ondertussen al uitgebreid was met de productie van Deceuninck PVC-ramen en deuren en met de verdeling van Hörmann garagepoorten, Velux dakvlakvensters, koepels en binnenzonwering.

In 1971 volgde de verhuis naar de huidige locatie te Nijlen. Een nieuwe werkruimte van 942 m² werd in gebruik genomen en het personeelsbestand werd geleidelijk opgetrokken naar 10 werknemers. Nog eens 5 jaar later werd een nieuwe stockageruimte van 600 m² in gebruik genomen. Van Hirtum Geudens specialiseerde zich verder in de toelevering van afwerkingsmaterialen voor de bouw aan schrijnwerkers, dakwerkers en bouwbedrijven.

In 1981 kreeg vader Van Hirtum de steun van zijn zoon Johan. In datzelfde jaar werd het machinepark voor de productie van PVC ramen en deuren volledig geautomatiseerd, werd de boekhouding geïnformatiseerd en groeide het bedrijf door naar een KMO met een 20-tal werknemers. En als top-of-the-bill werd de firma officieel Hörmann depothouder voor de Antwerpse regio.

In 1985 kwam een 2de zoon, Pieter, in de zaak. Onder impuls van beide zonen werd het aanbod verder uitgebreid met onder andere poort-, hek- en rolluikautomatisaties.

We schrijven 1987. Weer breidde het bedrijf uit. Er kwam een nieuwe opslagruimte van 1650 m² en de kantoren verhuisden naar een meer geschikte locatie met voldoende plaats voor een kleine, maar representatieve toonzaal. Tijdens de nu volgende periode werd de productie van PVC raam- en deurgehelen verder geoptimaliseerd en werd er begonnen met de levering en plaatsing van akoestische vouw- en paneelwanden.

De firma Van Hirtum Geudens NV kon zich in november 1991 dan ook verheugen in het bezoek van minister van Arbeid en Tewerkstelling Luc van den Brande, een beloning voor het harde werken.

Met de steun van klanten, leveranciers en medewerkers werden nieuwe plannen opgesteld voor een verdere groei van het bedrijf. Dit resulteerde in 1994 in de bouw van een nieuw complex bestaande uit een mooi en ruim kantoorgebouw en uit een bijkomend magazijn, samen ongeveer 1600 m² groot. In 1996 werden de nieuwe kantoren en de volledig vernieuwde toonzaal officieel in gebruik genomen. Dankzij deze nieuwe uitbreidingen waren vader en zonen in staat ook op het gebied van glasconstructies en glazen deuren een flinke stap vooruit te zetten.

Daarnaast konden ze in 1997 het alleenrecht verkrijgen voor de verdeling van Parthos mobiele akoestische vouw- en paneelwanden en houten vouwdeuren voor heel België en Luxemburg.

Op dit moment telt de firma Van Hirtum Geudens een 30-tal goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers die klaar staan om de uitdagingen van morgen  het hoofd te bieden.

Openingsuren kantoren/toonzaal

weekdagen : 07u30 - 18u00

zaterdag     : 10u00 - 13u00

Openingsuren magazijnen

ma-do     : 7u30 - 16u15 / vr : 07u30 - 15u00

zaterdag : gesloten

Contactnummers

Algemeen nr.       : 03/410.12.20
Regio Kempen     : 0497/50.12.21
Regio Antwerpen : 0497/50.12.23